Welkom op onze website!

De nieuwsflits van 02-07-19 is geplaatst.

Vakantie van 8 juli t/m 16 augustus!

Eerste schooldag: 19 augustus!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op! bs.antares@xpectprimair.nl 


logo

Wat is een leerlingvolgsysteem?

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen gebeurt met een leerlingvolgsysteem. Hiervoor maken de meeste scholen gebruik van het door Cito ontwikkelde systeem.
Deze uitgever heeft voor de verschillende vakken toetsen ontwikkeld die halfjaarlijks worden afgenomen vanaf groep 1.
Aan de hand hiervan kan de leerkracht zien wat het ontwikkelingsniveau is van de leerling en zijn onderwijs hierop aanpassen. De uitslagen worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem.

Toetsscores zijn om te rekenen in een zogenaamde DLE. Hierbij staat iedere groep voor 10 DLE's, te beginnen bij groep 3 (leerjaar 1).
Aan het eind van de basisschool heeft de leerling derhalve gemiddeld een DLE van 60.

Het leerlingvolgsysteem bij ons op school

Vanaf de eerste dag dat een kind op school zit, wordt zijn ontwikkeling bijgehouden. In de peuterspeelzaal en in groep 1/2 gebeurt dat met observaties. Wij doen dat met observatiebladen.
Daar wordt op ingevuld hoe het kind er bijvoorbeeld voor staat met zijn taalontwikkeling, met zijn concentratie of met zijn motoriek.

In groep 3 t/m 8 gebeurt dat met toetsen. Met behulp van methodegebonden en nietmethodegebonden toetsen wordt bijgehouden hoe de ontwikkeling is in de verschillende vakken.
Die gegevens worden ingevuld op grafieken. Elke maand worden die grafieken besproken.
Dat doet de groepsleerkracht samen met de extra leerkracht, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster en de directie.
Als een kind iets onvoldoende beheerst, wordt gezamenlijk bekeken hoe wij het kind het beste kunnen helpen.

Dat geldt ook voor kinderen die sneller dan andere kinderen door de leerstof heengaan.
Met behulp van de computer en het aanbieden van “zwaardere” leerstof proberen we aan die leerbehoefte tegemoet te komen.

Ook over uw kind zijn er van die grafieken. Gegevens van de leerlingen worden bewaard in hun dossiermap.
Vraag er gerust naar als u op school komt. De leerkracht of de directie wil u graag vertellen hoe het er met uw kind voorstaat.

           voor

 

                      2359 PvdKerkhof 8194antaresgebouwlogo2359 PvdKerkhof 78722359 PvdKerkhof 7841a kopieadres